BY-TAXI

Takstreglement

§ 1 GENERELT

(1) ByTaxi sine tilknyttede løyvehavere og ansatte sjåfører tilbyr persontransport med drosjeløyve utstedt av Oslo kommune Bymiljøetaten, med setekapasitet fra 1 til 8 samt brev og pakketransport mv. For å utføre persontransport mot vederlag skal sjåfør ha politiets kjøreseddel.

(2) ByTaxi kan bistå kunder med limousintransport og transport for grupper på mer enn 9 personer eller flere gjennom våre samarbeidspartnere innenfor limousin- og buss-segmentet.

(3) Tilknyttet løyvehaver (heretter sjåfør) og ansatt sjåfør hos løyvehaver (heretter sjåfør) plikter å følge dette reglement til enhver tid.

(4) Sjåfør plikter å kjøre tur dersom ByTaxi beordrer bil til kjøreoppdrag.

 

§ 2 FASTSETTELSE AV TAKSTER – TAKSTENDRING – TAKSTER

(1) Takstene fastsettes av ByTaxi ihht. Konkurransetilsynets «forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for drosjesentraler.»

(2) Takstendringer overføres fra ByTaxi til den enkelte drosjebil.

(3) Takst 1: 1 – 4 passasjer.

(4) Takst 2: 5 – 6 passasjer.

(5) Takst 3: 7 – 8 passasjer.

 

§ 3 TAKSAMETER – EMV-BETALINGSTERMINAL – KORTGEBYR

(1) Taksameter og betalingsterminal tilhører ByTaxi og skal benyttes ved all kjøring.

(2) Ved kjøring betalt med debit- og kredittkort skal betalingsterminal benyttes. Dersom betalingsterminal er ute av drift på grunn av eksterne/interne årsaker skal ByTaxi sin reserve løsning benyttes, jfr. § 22 (gjeldsbrev). Kunde og sjåfør kan evt. avtale å betale kontant eller kunde kan overføre oppgjør direkte til sjåfør. Vipps og lignende betalingsløsninger kan også benyttes.

(3) Sjåfør skal ikke anskaffe eller benytte egen betalingsterminal.

(4) TaxiCard og TT/NAV-kort trekkes i magnetstripeleseren til taksameteret.

(5) Rekvisisjoner skal legges inn i taksameter som kredittur.

(6) Gjeldsbrev skal legges inn i taksameter som kredittur.

(7) Taksameter med tilleggsinnretning oppfyller kravene i «forskrift 2009-10-01 om krav til taksametre.» fastsatt av Justervesenet

(8) Ved betaling med kredittkort vil betaler bli belastet med gjeldende gebyr til kortselskapene, jfr. finansavtalelovens § 39b.

 

§ 4 PLIKT TIL Å TA I MOT BETALINGSKORT, REKVISISJONER OG BETALINGER VIA APP

(1) Sjåfør plikter å ta imot de kort og rekvisisjoner som selskapet har godkjent.

(2) Rekvisisjoner skal være attestert av firma/kunde. Kunde skal signere både rekvisisjon og taksameterkvittering. Alle felter skal være utfylt.

(3) Rekvisisjoner fra NSB, Flytoget og flyselskapene og lignende der skal alle felter være utfylt. Kunde skal signere taksameterkvittering og sjåfør skal signere rekvisisjon.

(4) Dersom ByTaxi mottar ufullstendige rekvisisjoner kan ByTaxi vurdere å ikke sende faktura til kunde.

(5) Kunde som bestiller ByTaxi via APP kan velge å betale for turen i appen med Vipps eller debit- og kredittkort eller betale i bil.

 

§ 5 PRISBEREGNING – MAKSIMALTAKSTER – JAMFØRPRIS

(1) Taksameter skal beregne pris kunde skal betale ut i fra hva som kalles parallelltakst. Den består av: starttakst, kilometertakst og tidstakst. I tillegg inneholder maksimaltakstene en minstepris på forskjellige tider av døgnet eller fastpris til forhåndsdefinerte steder i Norge og utlandet.

(2) Paralleltakst erstattet den tidligere brytningstaksten og er innført av Konkurransetilsynet. Drosjesentraler i uregulerte områder fastsetter egne maksimaltakster. I regulerte områder fastsetter Konkurransetilsynet maksimaltakstene.

(3) Sjåfør plikter å følge maksimaltakstene sentralen har fastsatt.

(4) Sjåfør kan avvike plikten til å følge maksimaltakstene (jfr. § 5-(3) ved å avtale lavere pris med kunde enn maksimaltakstene.

(5) ByTaxi kan avtale pris med kunde som er lavere enn maksimaltakstene og fastprisene.

(6) Sjåfør plikter å kjøre for den prisen som fastsettes av ByTaxi.

(7) Det er forbudt for sjåfør å kreve høyere pris enn maksimaltakstene tilsier, jfr. «forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for drosjesentraler, forskriftens § 3 med merknad til § 3.»

(8) Alle priser oppgis i norske kroner inklusive MVA.

(9) Tur med oppstart i Norge med levering utlandet er uten MVA.

(10) De forskjellige MVA-satsene er omtalt i § 8.

(11) Jamførpris er utarbeidet av forbrukermyndighetene og Norges Taxiforbund som et ledd i å bedre prisopplysningen i næringen, og publikum skal da lettere kunne sammenligne priser hos de forskjellige sentralene. Definisjon av jamførpris tilsvarer en gjennomsnittlig spotmarkedstur i mellomstore og mindre byer, med en snitt for større byer og tettsteder. Jamførpris består av tre parametre: startpris + 8 km kjørt distanse + 13 min betalt tid, avrundet opp til nærmeste hele krone. Jamførpris er merket gult i våre takstoblater på bilene, og ligger tilgjengelig  under «Takster» på hjemmesiden.

 

§ 6 MONTERING AV TAKSAMETER MED TILLEGGSINNRETNING

(1) Montering og kalibrering av taksameteret foretas av godkjent monteringsverksted. Monteringsverksted godkjennes av ByTaxi og taksameterleverandør i fellesskap. Taksameteret plomberes i tråd med taksameterforskriften.

(3) Taksameteret plomberes for å forhindre manipulasjon. Om plomberingen brytes av uautorisert personell, herunder sjåfør, medfører dette anmeldelse til Justervesenet og innrapportering til løyvemyndigheten.

(4) Ved problemer med taksameter eller betalingsterminal skal sjåfør kontakte serviseverksted.

 

§ 7 PRISOPPLYSNING

Alle biler skal ha taksttabell godt synlig for kunde både innvendig og utvendig. Dette i henhold til «prisopplysningsforskriftens § 3.»

 

§ 8 MERVERDIAVGIFTSATSER FOR DROSJER

(1) Persontransport: 10 %.

(2) Brev/Pakketransport: 25 %.

(3) Tur med start i Norge med levering utlandet: 0 %.

 

§ 9 BESTILLING/FORHÅNDSBESTILLING – FRAMMØTETAKST

(1) Ved direktebestilling eller forhåndsbestilling blir taksameter aktivert etter punkt (2) og (3) under

(2) Ved direktebestilling aktiveres taksameteret med starttakst ved ankomst hentested.

(3) Ved forhåndsbestilling aktiveres taksameteret med starttakst ved hentested og bestilt hentetidspunkt.

 

§ 10 HENTING VED BÅTENE (OGSÅ CRUISESKIP)

Ved henting båtene er det ikke tillatt å starte taksameteret før kunde har satt seg i bilen.

 

§ 11 BAGASJE

Det er ikke tillatt å belaste kunde for bagasje. Gjelder ikke maxitaxi, jfr. § 13-(2).

 

§ 12 BESTILLING AV DROSJE MED EKSTRA UTSTYR

(1) Det skal ikke kreves tillegg for barnekrybbe (0-13 kg), integrert barnesete, sittepute, sammenleggbar rullestol, rullator og ski m.v. Dette gjelder også der hvor hele eller deler av bakseterygg må nedfelles i stasjonsvogn eller lignede biler.

(2) Leie av tilhenger samt tidsforbruk for henting og levering betales av kunde med en timesats på NOK 700. Faktureres per påbegynt 15 minutt.

 

§ 13 MAXITAXI (5 – 8 PERSONER)

(1) Der hvor kunde bestiller maxitaxi for 5-6 personer og antallet blir færre enn ved bestillingstidspunktet og under 5 skal  takst 2 uansett benyttes, men sjåfør kan avgjøre å benytte takst 1 (1-4 personer).

(2) Der hvor kunde bestiller maxitaxi for 7-8 personer og antallet blir færre enn ved bestillingstidspunktet og under 5 skal  takst 3 uansett benyttes, men sjåfør kan avgjøre å bruke en lavere takst.

(3) Der hvor kunde må benytte maxitaxi (med plass til 7 eller flere) på grunn av mye bagasje kan maxitaxi-takst 2 eller 3 benyttes. Hvilken takst som benyttes er avhengig av mengden bagasje og det vil være opp til sjåfør å avgjøre riktig takst.

(4) Når antallet passasjerer ved turens start er 5-6 skal takst 2 benyttes. Er antallet 7-8 skal takst 3 brukes. Dersom kunder forlater drosjen underveis kan taksten justeres ned tilsvarende antall personer som forlater drosjen, men dette er det opp til sjåføren å vurdere.

(5) Ved tvist om valg av takst kan ByTaxi avgjøre korrekt takst.

 

§ 14 KJØRE OG HVILETID (MAXITAXI 9 – 16 PERSONER)

Kjøre og hviletid er regulert gjennom kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Er turen av slik varighet at kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåfør lengre hvile, eventuell døgnhvile, påregnes et tillegg i prisen til overnatting.

 

§ 15 UHELDIGE HENDELSER I BIL

(1) Uheldige hendelser i bil som skyldes inntak av for stor mengde alkohol og/eller andre former for rusmidler, eller andre uheldige hendelser og som påfører sjåfør tapt arbeidsinntekt og merarbeid til innsetting av bil til vask/rens skal dette i sin helhet betales av kunden.

(2) Dersom bil må til vaskehall skal det i tillegg til turens kostnad betales en timepris på NOK 700,- som faktureres pr påbegynt 15 minutter i ventetid pluss kostnaden til vask/rens. Det er sjåføren som vurderer tidsforbruket som ligger til grunn for tapt sjåførinntekt kunde må erstatte. Ved tvist kan ByTaxi avgjøre korrekt pris.

(3) Sjåførens utlegg til vask/rens skal framkomme på taksameterkvitteringen som: ekstra, tillegg eller fastpris. Sjåfør plikter å ta vare på kvittering fra vaskehall i minimum én måned.

(4) Dersom sykt barn (opptil 16 år) har uheldige hendelser i bil dekkes kostnadene til vask/rens av sjåfør og ByTaxi i fellesskap. Sjåfør må notere navn og telefonnummer til kunde å levere dette til ByTaxi omgående.

(5) Hendelsen etter punkt (4) skal bekreftes av foresatt og utlegg skal dokumenteres med kvittering fra vaskehall og taksameterkvittering.

 

§ 16 FLYPLASSAVGIFT – BOMAVGIFT – ANDRE UTLEGG

(1) Der hvor sjåfør har utlegg til flyplassavgift og andre veibommer, ferge o.l. betales dette i sin helhet av kunde. Utleggene skal framkomme på kvittering som flyplassavgift/bompenger/fergepenger. Dette gjelder ikke turer hvor bomringen i Oslo og Akershus passeres.

(2) Flyplassavgift til OSL Gardermoen er p.t. NOK 100,- inkludert 10% MVA. Utlegget vises på kvittering som flyplassavgift. Avgiften går i sin helhet til Taxi Depot AS som har en virksomhetsavtale med OSL.

(3) På turer fra Gardermoen blir kostnaden til flyplassavgiften i sin helhet krevet betalt av kunde.

(3) FlyTaxi: Den til enhver tid gjeldende flyplassavgift er inkludert i FlyTaxi-prisene.

(4) Fastpriser: Den til enhver tid gjeldende flyplassavgift til Taxi Depot og andre bomavgifter er ikke inkludert i prisen. Dette gjelder også bomavgift ved Svinesund og utlandet samt fergeutgifter.

 

§ 17 VEKSLING

Sjåfør plikter ikke å veksle større sedler en NOK 500,- Kjøring i forbindelse med veksling betales av kunden.

 

§ 18 KVITTERING

Sjåfør skal uoppfordret overlevere kvittering til kunde. Gjelder både ved kontant- og kredittkjøring.

 

§ 19 HITTEGODS

(1) Sjåfør skal etter hver tur undersøke om kunde har lagt igjen noe inne i drosjen slik at glemte gjenstander kan leveres kunde omgående.Er ikke dette mulig skal gjenglemte gjenstander innleveres til nærmeste politistasjon sitt hittegodskontor snarest mulig og senest innen 12 timer, eller innleveres sentralen.

(3) Der hvor sjåfør må reise til kunde for å levere gjenglemte gjenstander må kunde påregne å betale et beløp tilsvarende kjøredistanse og ventetid, minimum minstepris, på de forskjellige tider av døgnet.

(4) Punkt (3) gjelder ikke gjenglemte ting i bagasjerommet.

 

§ 20 KJØRERUTE

Sjåfør skal følge den kjørerute som er billigst til bestemmelsesstedet om ikke kunde og sjåfør avtaler en annen vei som for eksempel er raskere.

 

§ 21 FØRERHUND – VANLIG HUND

(1) Det er ikke tillatt å nekte kunde drosje fordi vedkommende har med førerhund.

(2) Det er i utgangspunktet ikke tillatt å nekte kunde med vanlig hund. Unntak gis for allergibiler og der hvor hunden er så skitten at bilen må vaskes etter tur for å være klar til neste kunde. Alternativt må kunde betale for innvendig vask av bil jfr. § 15-(2)

(3) Unntak om å nekte hund i allergibiler i punkt (2) gjelder ikke førerhund.

 

§ 22 GJELDSBREV – PANTELAPP

(1) Dersom det ikke er mulig å gjennomføre betaling med ByTaxi sitt betalingssystem på grunn av kommunikasjon- og GPRS-problemer har ByTaxi en reserveløsning som benyttes om kunde ikke kan betale kontant, med Vipps, eller avtaler med sjåfør å innbetale kjørebeløpet direkte til sjåfør.

(2) Dersom punkt (1) inntrer og kunde ikke kan gjøre opp på ovennevnte måte skal kunde undertegne gjeldsbrev utstedt av ByTaxi. ByTaxi sender kunde faktura pålydende turens kostnad.

(3) Kopi av gjeldsbrev og kvittering fra taksameter leveres kunde.

(4) Original kvittering og gjeldsbrev leveres ByTaxi omgående. Dersom ByTaxi mottar gjeldsbrev som ikke er korrekt utfylt, eller ikke er lesbart, kan ByTaxi vurdere å ikke sende faktura til kunde. Det samme gjelder dersom taksameter kvittering ikke medfølger gjeldsbrevet.

(5) Om kunde ikke kan benytte ovennevnte løsninger til å betale for kjøretur kan sjåfør kreve at kunde leverer en verdigjenstand som pant mot at sjåfør utleverer ByTaxi sin pantelapp, dersom dette er etablert, med kvittering fra drosjens taksameter. Kunde kan avtale å betale direkte til sjåfør mot å få tilbake pante-gjenstanden. Må sjåfør reise til kunde for å motta oppgjør skal kunde betale en rimelig godtgjørelse for dette. Pant og pante-lapp kan også leveres sentralen hvor kunde kan hente pantet mot betaling av utestående.

 

§ 23 FLYTAXI TIL OG FRA OSLO / AKERSHUS – GARDERMOEN

(1) ByTaxi tilbyr rabatterte taksameterpriser i sitt FlyTaxi-konsept. Gjelder kun ved bestilling gjennom ByTaxi callsenter.

(2) Bompenger i Oslo og Akershus og flyplassavgift til Taxi Depot er inkludert i FlyTaxi-prisene.

(3) Ved store trafikale forsinkelser og/eller omkjøring kan det påregnes tillegg i prisen tilsvarende den økte ventetid og omkjøringsdistanse.

(4) Ekstra ventetid ved forhåndsbestilling som skyldes kunde belastes med den til enhver tid gjeldene timesats. Normal ventetid etter at fly har landet er beregnet til 40 minutter. Ventetid utover 40 minutter faktureres kunde. Timesats på NOK 700,- benyttes og faktureres pr påbegynt 15 minutt.

(5) Det er valgfritt for sjåfør å ta del i ByTaxi sitt FlyTaxi-konsept.

(6) Callsenteret kan beordre sjåfør til å kjøre en FlyTaxi-tur dersom Callsenteret ikke har ledig FlyTaxi-bil for oppdraget jfr. § 1-(4) og § 5-(5).

(7) Tillegg for ubekvem arbeidstid:
Man – tor              17.00 – 06.00                     NOK 200,-
Fre – man             17.00 – 06. 00                    NOK 200,-
Høytid* (Se takstoblat for tidspunkter)           NOK 300,-

(8) Ekstrastopp (må være i samme retning)   NOK 100,-

(9) Maxitaxi: 6 – 16 pers: + NOK 100,- per ekstra passasjer over 5.

 

§ 24 FASTPRISER FRA OSLO / GARDERMOEN TIL DESTINASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK

(1) ByTaxi tilbyr rabatterte taksameterpriser i sitt fastpriskonsept fra Oslo / Gardermoen til destinasjoner i Norge, Sverige og Danmark.

(2) Gjelder kun ved bestilling gjennom ByTaxi Callsenter eller ved henvendelse «taxiskranken/bookingterminaler» på Gardermoen. Gjelder et begrenset antall biler.

(3) Døgnintervall:
Dag:                      man – fre          06.00 – 20.00
Kveld/Natt:            man – tor          20.00 – 06.00
Helg:                     fre – man          20.00 – 06.00
Høytid* samme pris som Kveld/Natt/helg

(4) Kveld, natt, helg og høytidsprisene er oppgitt i parentes ved siden av dagprisene i pristabellen.

(5) Den til enhver tid gjeldende flyplassavgift og bomavgift/fergeutgift i Norge og utlandet er ikke inkludert i prisen.

(6) Prisen gjelder til sentrum av aktuell by / tettsted. Deretter benyttes taksameter.

(7) Ved store trafikale forsinkelser og / eller omkjøring kan det påregnes tillegg i prisen tilsvarende økt vent/omkjøringsdistanse.

(8) Ekstra ventetid ved forhåndsbestilling som skyldes kunde belastes med timesats på NOK 700,- benyttes og faktureres pr påbegynt 15 minutt.

(9) Det er valgfritt for sjåfør å ta del i ByTaxi fastpris-konsept.

(10) Callsenteret kan beordre sjåfør til å kjøre fastpristur dersom Callsenteret ikke har ledig fastprisbil for oppdrag jfr. § 1-(4) og § 5-(5).

 

§ 25 SAKSBEHANDLING VED KLAGER FRA PUBLIKUM

Sentralens saksbehandling av kundeklager er regulert i «forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune (drosjeforskriften), Oslo». All saksbehandling skal foregå skriftlig. Sjåfør som blir utsatt for klage har tilsvarsrett. Dersom ByTaxi etter saksbehandling gir kunde medhold i klage, for eksempel der sjåfør har foretatt overprising eller feil kjørerute, har ByTaxi anledning til å bestemme beløpet kunde skal få refundert.

 

§ 26 LØYVEHAVER OG SJÅFØR SINE PLIKTER

(1) Om løyvehaver bryter reglementet kan forholdet medføre muntlig eller skriftlig advarsel eller gebyr. Ved tredje gangs brudd kan forholdet bli innrapportert til løyvemyndigheten.

(2) Om sjåfør gjentatte ganger bryter reglementet eller andre lover og regler kan ByTaxi vurdere å tilbakekalle ByTaxi sin godkjenning. Er regelbruddet grovt kan ByTaxi tilbakekalle / stenge kortet umiddelbart.

(3) Brudd på reglementet eller andre brudd på regler innenfor drosjereguleringen og forholdet er av slik art at saken burde meldes politiet vil vedkommende bli innrapportert til politiet.

Siste poster